Waxing Options
Brow Waxing
$20
Two Area Face Waxing
$40
Lip Waxing
$20
1/2 Leg Waxing - Women
$40
Bikini -- Women
$45
Underarms - Women
$30
Full Arm - Women
$50
Full Leg -- Women
$75
1/2 Leg - Men
$50
Arm - Men
$55
Back - Men
$60
Chest & Abdomen
$60
Full Leg - Men
$80
Extra Trimming Charge
$10